Υπόθεση C-256/17: Διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Δικαστηρίου της 2ας Ιουλίου 2018 [αίτηση του Rechtbank Rotterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sandd BV κατά Autoriteit Consument en Markt, παρισταμένης της: Koninklijke PostNL BV