Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1397 av den 6 augusti 2019 om utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/773 (Text av betydelse för EES.)