Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1397 zo 6. augusta 2019 o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/773 (Text s významom pre EHP)