Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1397 (2019. gada 6. augusts) par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/773 (Dokuments attiecas uz EEZ.)