2019 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1397 dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/773 (Tekstas svarbus EEE.)