Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1397 оd 6. kolovoza 2019. o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2018/773 (Tekst značajan za EGP.)