Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 на Комисията от 6 август 2019 година относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 (Текст от значение за ЕИП.)