ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1599/95 του Eva KJER HANSEN προς την Επιτροπή. Οι δανικές διατάξεις περί της φορολογίας συνεργαζομένων συζύγων (νόμος σχετικά με την άμεση παρακράτηση φόρου, παράγραφος 25 α) και η συμβατότητά τους με την οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την ίση μεταχείριση (86/613/ΕΟΚ), άρθρα 3 και 5