Beslut nr 1/2002 av Interimskommittén mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Republiken Kroatien å andra sidan av den 19 april 2002 beträffande antagande av dess arbetsordning