Γραπτή ερώτηση E-5867/09 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Βελγίου και GDF/Suez για τη διατήρηση πυρηνικών σταθμών και συνέπειες στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και τον ανταγωνισμό