Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/197 z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1138 w odniesieniu do niektórych terminów stosowania norm UN/CEFACT wykorzystywanych przy wymianie informacji na temat rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 457)$