Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/414 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/570 σχετικά με την ικανότητα ιατροφαρμακευτικού αποθέματος του rescEU [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 1827] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)