Podatki, ki so jih predložile države Efte o državni pomoči, dodeljeni na podlagi akta iz točke 1j Priloge XV k Sporazumu EGP (Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah))