Komission asetus (EY) N:o 2636/95, annettu 13 päivänä marraskuuta 1995, kalastusalan tuottajajärjestöille niiden tuotannon laadun parantamiseksi annettavan erityisen hyväksymisen ja taloudellisen tuen myöntämisedellytyksistä