Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/363 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima u pogledu određenih izuzeća za olovo i spojeve olova u komponentama (Tekst značajan za EGP)