Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно семейните предприятия в Европа (2014/2210(INI))