Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/64 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2015 , για τη 224η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα