Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/101/KĀDP un Padomes Regulā (EK) Nr. 314/2004 saistībā ar situāciju Zimbabvē 2021/C 59/03