Vec C-6/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  18. júla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — P Oy [Štátna pomoc — Články 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ — Podmienka „selektívnosti“ — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 1 písm. b) bod i) — Existujúca pomoc — Vnútroštátna právna úprava v oblasti daní z príjmov právnických osôb — Odpočet vzniknutých strát — Nemožnosť odpočtu v prípade zmeny vlastníka — Povolenie výnimiek — Voľná úvaha daňového úradu]