Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 4.10.2012 Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 4.10.2012.#Pelckmans Turnhout NV vastaan Walter Van Gastel Balen NV ym.#Ennakkoratkaisupyyntö – Rechtbank van koophandel te Antwerpen – SEUT 34, SEUT 35, SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan sekä sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22) tulkinta – Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten kaupallisten menettelyjen käsite – Liikkeen pitäminen avoinna kaikkina viikonpäivinä ja tämän mainostaminen.#Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta – Direktiivi 2005/29/EY – Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Kansallinen säännöstö, jossa kielletään liikkeen pitäminen avoinna kaikkina viikonpäivinä.#Asia C-559/11.