Παροχή τεχνικής βοήθειας (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 273 της 19. 9. 1996, σ. 10)