Υπόθεση C-361/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 27ης Ιανουαρίου 2021 [αίτηση του College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — De Ruiter vof κατά Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Προδικαστική παραπομπή – Κοινή γεωργική πολιτική – Καθεστώς στηρίξεως των γεωργών – Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 – Άρθρο 97, παράγραφος 1, και άρθρο 99, παράγραφος 1 – Άμεσες ενισχύσεις – Μειώσεις και αποκλεισμοί σε περίπτωση μη τηρήσεως των κανόνων πολλαπλής συμμορφώσεως – Προσδιορισμός του έτους που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού μειώσεως – Αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 – Άρθρο 73, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α']