Κατάλογος των κρατών μελών και των αρμοδίων αρχών τους όσον αφορά το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 8 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου