Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 501/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 for så vidt angår visse krav til landbrugsprodukter, der er omfattet af støtte til privat oplagring