P8_TA(2016)0012 Osobna zaštitna oprema ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. siječnja 2016. o prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)) P8_TC1-COD(2014)0108 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. siječnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ