2013/576/EU: Odluka Europskog parlamenta od 17. travnja 2013. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2011.