2014/907/EU: Provedbena odluka Komisije оd 11. prosinca 2014. o odobravanju stavljanja na tržište Clostridium butyricum (CBM 588) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9345)