2015 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1933, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos kakavos skaidulose, bananų traškučiuose, maisto papilduose, džiovintuose prieskoniniuose augaluose ir džiovintuose prieskoniuose (Tekstas svarbus EEE)