Provedbena uredba Komisije (EU) br. 702/2013 оd 22. srpnja 2013. o prijelaznim mjerama za primjenu Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s akreditacijom službenih laboratorija koji provode službeno testiranje na prisutnost Trichinelle i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1162/2009 Tekst značajan za EGP