Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2012 zo 14. decembra 2012 o oddelenom predaji regulovaných maloobchodných roamingových služieb v Únii Text s významom pre EHP