Provedbena uredba Komisije (EU) br. 149/2014 оd 17. veljače 2014. o odobravanju aktivne tvari L-askorbinska kiselina u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 Tekst značajan za EGP