Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 36, 13 Φεβρουάριος 1989