Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Badania naukowe i innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego” COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final