KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2218/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla