Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))