Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/103 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 όσον αφορά τη διευκρίνιση, την εναρμόνιση, την απλούστευση και την ενίσχυση ορισμένων ειδικών μέτρων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)