Uredba Komisije (EU) br. 1275/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina arsena, kadmija, olova, nitrita, eteričnog ulja gorušice i štetnih botaničkih nečistoća Tekst značajan za EGP