Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7751 — CVC Capital Partners SICAV-FIS SA / PKP Energetyka SA) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)