Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2000 στην υπόθεση C-260/98: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας ("Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρο 4, παράγραφος 5, της έκτης οδηγίας ΦΠΑ — Διάθεση προς χρήση οδών έναντι καταβολής διοδίων — Μη υπαγωγή τους στον ΦΠΑ — Κανονισμοί (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 1552/89 και 1553/89 — Ίδιοι πόροι προερχόμενοι από τον ΦΠΑ")