Komission asetus (EY) N:o 1969/95, annettu 10 päivänä elokuuta 1995, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 3665/87 ja maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3719/88 poikkeamisesta naudanliha-alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1507/95 muuttamisesta