Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 170, 05 Ιούλιος 2008