Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6998 — Carlyle/Chesapeake Paperboard Business) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ