Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 90/385/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP