Odobrenje državne potpore u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) – Slučajevi u kojima Komisija nema primjedbi Tekst značajan za EGP, osim za proizvode na koje se odnosi Prilog I. Ugovora