Υπόθεση C-731/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ισπανία) στις 4 Οκτωβρίου 2019 – KM κατά Subdelegación de Gobierno de Albacete