Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2047 оd 16. studenoga 2015. o produljenju odobrenja aktivne tvari esfenvalerat, koja se smatra potencijalnom tvari za zamjenu, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)