Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1213 оd 22. srpnja 2015. o odobravanju proširenja uporabe flavonoida dobivenih iz Glycyrrhiza glabra L. kao sastojka nove hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4968)