Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/746 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 όσον αφορά τη μετάθεση των ημερομηνιών εφαρμογής ορισμένων μέτρων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)