kohtuasi C-636/18: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 24. oktoobri 2019. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Direktiiv 2008/50/EÜ – Välisõhu kvaliteet – Artikli 13 lõige 1 ja XI lisa – Lämmastikdioksiidi (NO2) piirtasemete süstemaatiline ja pidev ületamine teatud Prantsusmaa piirkondades ja linnastutes – Artikli 23 lõige 1 – XV lisa – Piirtasemete ületamise „võimalikult lühike“ ajavahemik – Kohased meetmed)