Υπόθεση C-636/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους – Περιβάλλον – Οδηγία 2008/50/ΕΚ – Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα – Άρθρο 13, παράγραφος 1, και παράρτημα XI – Συστηματική και διαρκής υπέρβαση των οριακών τιμών του διοξειδίου του αζώτου (NO2) σε ορισμένες ζώνες και οικισμούς στη Γαλλία – Άρθρο 23, παράγραφος 1 – Παράρτημα XV – Περίοδος υπερβάσεως «όσο το δυνατόν συντομότερη» – Κατάλληλα μέτρα)